zagadnienia na konkurs kuratoryjny z biologii

Stopień szkolny

Zakres obejmujący wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych
i szczegółowych określonych w podstawie programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami). Spośród wymagań ogólnych
w szczególności wymaganie II – znajomość metodyki badań biologicznych (planowanie obserwacji i doświadczeń, formułowanie pytań badawczych, hipotez i ich weryfikacji, próba badawcza i próba kontrolna, wnioskowanie, wiązanie przyczyn i skutków, odróżnianie korelacji od zależności przyczynowo-skutkowych).

Wymagania szczegółowe podstawy programowej określone w działach:

 1. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki
 3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów
 4. Ekologia
 5. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytonasiennej
 6.  Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
 7. Stan zdrowia i choroby
 1.  Globalne i lokalne problemy środowiska

Uczniów obowiązuje przeprowadzenie wszystkich zalecanych w podstawie programowej doświadczeń i obserwacji.

Reklamy

Konkurs przyrodniczy dla szkoły podstawowej i gimnazjum!!

Konkurs „Mój Las” w roku szkolnym 2017/2018

IMG 20170708 110049

Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa serdecznie zapraszają do udziału w XXXI edycji konkursu „Mój las”.

Szczegółowy regulamin konkursu: kliknij tutaj

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

I etap odbywa się na szczeblu regionalnym

II etap odbywa się na szczeblu centralnym

I etap na szczeblu regionalnym organizowany jest przez Okręgowe Zarządy Ligi Ochrony Przyrody. Po obradach Sądu Konkursowego najlepiej ocenione prace dostają się do II etapu na szczeblu centralnym.

 

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.

Aby wziąć udział w I etapie konkursu w województwie pomorskim pracę należy wysłać lub dostarczyć do Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku (ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk) w terminie do 30 listopada 2017 roku (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

 

Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:

kategoria I – Mój ulubiony mieszkaniec lasu (dzieci szkół podstawowych klas I-III)

kategoria II – Runo leśne i jego mieszkańcy (dzieci szkół podstawowych klas IV-VI i VII)

kategoria III – Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki (młodzież szkół gimnazjalnych)

kategoria IV – Ochrona różnorodności biologicznej w lasach (młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych)

 

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formaie max A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną, jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, wraz z podaniem wieku i klasy autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez Sądy Konkursowe na szczeblu regionalnym.

8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczaplne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

Sądy Konkursowe składające się z członków Zarządów Okręgowych LOP dokonają oceny prac oraz wybiorą po dwie najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II centralnego etapu konkursu. Nastepnie prace te zostaną przesłane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

 

Ogłoszenie wyników etapu centralnego nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2018 roku.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!!!

 

źródło: http://www.lop.gda.pl/index.php/konkursy/28-inne/konkursy/794-konkurs-moj-las-w-roku-szkolnym-2017-2018

KONKURS KURATORYJNY – BIOLOGIA

17.11.2017 R. GODZINA 14:00

 

Wymagania szczegółowe podstawy programowej określone w działach:

 1. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki
 3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów
 4. Ekologia
 5. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytonasiennej
 6. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka7
 7. Stan zdrowia i choroby
 8. Globalne i lokalne problemy środowiska