zagadnienia na konkurs kuratoryjny z biologii

Stopień szkolny

Zakres obejmujący wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych
i szczegółowych określonych w podstawie programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami). Spośród wymagań ogólnych
w szczególności wymaganie II – znajomość metodyki badań biologicznych (planowanie obserwacji i doświadczeń, formułowanie pytań badawczych, hipotez i ich weryfikacji, próba badawcza i próba kontrolna, wnioskowanie, wiązanie przyczyn i skutków, odróżnianie korelacji od zależności przyczynowo-skutkowych).

Wymagania szczegółowe podstawy programowej określone w działach:

  1. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii
  2. Budowa i funkcjonowanie komórki
  3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów
  4. Ekologia
  5. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytonasiennej
  6.  Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
  7. Stan zdrowia i choroby
  1.  Globalne i lokalne problemy środowiska

Uczniów obowiązuje przeprowadzenie wszystkich zalecanych w podstawie programowej doświadczeń i obserwacji.

Reklamy

Autor

geoat

Nauczyciel geografii w gimnazjum i szkole podstawowej Nauczyciel przyrody i biologii w szkole podstawowej