SP37 Zagadnienia na sprawdzian z geografii rozdział 1.

1. Położenie Polski na kuli ziemskiej (na których półkulach, na jakim kontynencie, przy jakim morzu i górach)

2. Skrajne punkty Polski + określanie współrzędnych geograficznych

3. Podział administracyjny Polski (znajomość województw i ich stolic, znajomość poziomów w trójstopniowym podziale administracyjnym w Polsce – gminy, powiaty, województwa)

4. Przeszłość geologiczna Polski

– skamieniałości przewodnie er: paleozoik, mezozoik

-znajomość najważniejszych wydarzeń: orogeneza kaledońska, hercyńska, alpejska (+ przykłady wypiętrzonych w tym czasie pasm górskich)

-powstanie węgla kamiennego, węgla brunatnego

-zlodowacenia, pojawienie się człowieka

5. Struktura geologiczna Polski: platforma prekambryjska, paleozoiczna, strefa fałdowań alpejskich, Sudety, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie – umieć wskazać i krótko scharakteryzować

6. Lądolód i lodowiec

-formy powstałe w wyniku działalności lądolodu i wód polodowcowych z podziałem na formy erozyjne i akumulacyjne

-formy postałe w wyniku działalności lodowców górskich

-zasięgi zlodowaceń w Polsce i ich nazwy

7. Bogactwo skał i minerałów

-podać przykłady surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych i podać po 2 zastosowania praktyczne każdego z nich

-znać lokalizację surowców mineralnych w Polsce (krainy geograficzne)

8. Klimat Polski

-klimat w którym znajduje się Polska

-cechy charakterystyczne klimatu umiarkowanego morskiego i umiarkowanego kontynentalnego + obszary w Europie, które są pod wpływem danego klimatu

– wyjaśnić dlaczego mówi się, że Polska lezy w klimacie przejściowym

-czynniki kształtujące klimat w Polsce

-cechy klimatu Polski

9. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce

-średnia temp. powietrza w styczniu i lipcu

-długość okresu wegetacyjnego

-roczna amplituda temperatury + umieć ją policzyć!

-średnia roczna suma opadów

-klimat górski – cechy + zadania z tekstem – obliczanie temperatury na szczycie góry

10. Sieć rzeczna Polski

-znajomość podstawowych rzek – te które podawałam na lekcji

-odcinki rzeki: górny, środkowy, dolny – jakie procesy zachodzą i jakie formy powstają w ich wyniku

11. Polskie lasy

-różnica między endemitem a reliktem

-główne typy lasów w Polsce – na jakich glebach, gatunki drzew

12. Gleby Polski

-rozmieszczenie gleb w Polsce

-żyzność gleb, skały macierzyste gleb

13. Morze Bałtyckie

-cechy charakterystyczne: głębokość, zasolenie, temperatura itp.

-główne wyspy, cieśniny

-zasięg wód wewnętrznych, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej

15. Stan środowiska

-degradacja środowiska, przyczyny

-kwaśne opady – jak powstają

-co to jest recykling, odpady komunalne, odpady niebezpieczne

16. Ochrona przyrody

-formy ochrony przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty itp)

-znajomość lokalizacji parków narodowych w Polsce  + co podlega ochronie

 

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/48524    – do poćwiczenia

http://www.scholaris.pl/resources/zasoby/query/zlodowacenie   – tu też warto zajrzeć.

 

 

Na sprawdzianie można używać atlasu!

 

 

 

 

Reklamy