Odpowiedzi do zadań z określania współrzędnych klasa VC

GRUPA C

A (51°N, 0°)

B (15°S, 48°W)

C (38°N, 140°E)

D (19°S, 83°E)

E (30°10’S, 55°45’E

F (10°N, 30°E)

 

GRUPA B

A(38°N, 140°E)

B (15°S, 48°W)

C (30°N, 80°E)

D (30°10’S, 55°50’E)

E (10°N, 30°E)

F (42°30’S, 13°30’W)

 

GRUPA A

A (51°N, 0°)

B (5°S, 10°E)

C (55°S, 45°W)

D (3°30’N, 8°30’W)

E (19°S, 83°E)

F (30°10’S, 55°45’E)

 

 

Wymagania do sprawdzianu z geografii – klasa VII

  • Położenie Polski na mapie świata
  • Sąsiedzi Polski + stolice
  • Trójstopniowy podział administracyjny Polski – województwo, powiat, gmina
  • Skrajne punkty Polski (położenie matematyczne)
  • Ważniejsze wydarzenia dla Polski w poszczególnych erach (orogenezy, powstawanie złóż np. węgla kamiennego, soli itp)
  • Struktury geologiczne Polski
  • Formy polodowcowe w Polsce (podział na formy stworzone przez lądolód i wody fluwioglacjalne oraz ze względu na procesy powstania np. SANDR – działalność wód fluwioglacjalnych, proces – Akumulacja.)
  • Rozmieszczenie złóż w Polsce
  • Surowce mineralne – podział na surowce: energetyczne, metaliczne itp.

 

POWODZENIA!