Zagadnienia do sprawdzianów z geografii dla klasy 5 i z przyrody dla klasy 4

GEOGRAFIA KLASA 5

DZIAŁ 1 – MAPA

 1. definicja mapy
 2. elementy mapy
 3. umiejętność korzystania z mapy (odczytywanie informacji, orientowanie mapy, obliczanie odległości rzeczywistej ze skali mapy)
 4. zadania ze skalą, rodzaje skali
 5. umiejętność odczytywania współrzędnych z mapy
 6. odczytywanie wysokości względnej
 7. obliczanie wysokości względnych
 8. znajomość metod przedstawiania zjawisk na mapie (zadanie będzie polegało na podaniu konkretnych przykładów map z atlasu, w których użyto te metody przedstawiania zjawisk na mapie)
 9. umiejętność tworzenia szkicu poziomicowego, nałożenia na niego odpowiednich barw (takie zadanie robiliśmy podczas lekcji – wspólnie)
 10. umiejętność odczytania z mapy poziomicowej, gdzie znajduje się stok stromy a gdzie łagodny
 11. rozmieszczenie kontynentów i oceanów
 12. formy ukształtowania powierzchni – znajomość definicji, użytych barw na mapie
 13. znajomość nazwisk odkrywców (skupić się głownie na Kolumbie, Magellanie i Vasco da Gamie)

Na sprawdzianie każdy uczeń może korzystać z atlasu szkolnego

 

KLASA 4 PRZYRODA

 • substancje wokół nas – umieć podać przykłady substancji w stanie ciekłym, stałym i gazowym
 • umieć podać właściwości ciał stałych, ciechy, gazów
 • rozszerzalność temperaturowa substancji (podać przykłady i praktyczne wykorzystanie tych właściwości w życiu codziennym)
 • znajomość zjawisk: skraplanie, krzepnięcie, topnienie, parowanie
 • znajomość składników pogody i przyrządów do ich mierzenia oraz jednostek w jakich te składniki są mierzone.
 • znajomość osadów i opadów atmosferycznych, umieć wyjaśnić w jakich warunkach powstają
 • odczytywanie informacji z mapy pogody
 • znajomość dat rozpoczęcia czterech pór roku,
 • pozorny ruch Słońca po niebie – umieć wskazać jaką porę roku przedstawia rysunek (na podstawie wędrówki Słońca)
 • znajomość pojęć: wschód/zachód Słońca, górowanie Słońca, równonoc wiosenna/jesienna, przesilenie zimowe/letnie

 

Reklamy

ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z GEOGRAFII KLASA 7

 • wymieniam czynniki kształtujące klimat w POLSCE
 • różnica między pogodą a klimatem
 • umiem odczytać informacje z klimatogramu
 • wiem, dlaczego zmienia się amplituda temperatur w Polsce wraz z oddalaniem się od zbiornika wodnego
 • umiem podać cechy klimatu Polski
 • umiem odczytać informacje z map klimatycznych
 • umiem scharakteryzować masy powietrza napływające do Polski (jaką pogodę przynoszą latem, zimą)
 • umiem wyjaśnić dlaczego rzeki w Polsce mają asymetryczne dorzecza (wiem, co to dorzecze i czym się różni od zlewiska)
 • umiem scharakteryzować (opisać) Wisłę i Odrę
 • umiem podać przyczyny niskiego zasolenia Bałtyku
 • umiem podać przyczyny i skutki zanieczyszczenia Bałtyku
 • znam gleby Polski i umiem je scharakteryzować pod względem przydatności rolniczej
 • znam rozmieszczenie gleb w Polsce
 • umiem podać funkcje przyrodnicze i gospodarcze lasów
 • znam typy lasów rosnących w Polsce
 • znam podstawowe gatunki drzew i umiem je rozpoznać po liściach (dąb, klon, buk, lipa, wiąz, brzoza, olcha, sosna, jodła, świerk, modrzew, cis)
 • znam formy ochrony przyrody i potrafię podać konkretne ich przykłady
 • umiem wskazać na mapie położenie parków narodowych i podać przyczynę jego powstania (wiem, co chroni)

POWODZENIA!

 

 

Zagadnienia do sprawdzianu z biologii klasa 7

 1. funkcje szkieletu
 2. układ/aparat ruchu – cz. czynna/bierna – umieć wyjaśnić różnicę
 3. główne elementy szkieletu człowieka – umieć wskazać oraz je nazwać
 4. elementy budujące szkielety: osiowy, obręczy, kończyn – umieć wskazać i je nazwać, podać ich funkcję
 5. kształty kości – podać konkretne przykłady
 6. kości czaszki (mózgoczaszki, trzewioczaszki) – nazwać, wskazać na rysunku – podać funkcję mózgoczaszki i trzewioczaszki
 7. odcinki kręgosłupa – umieć je nazwać i wskazać, podać 3 funkcje kręgosłupa
 8. klatka piersiowa – rodzaje żeber, funkcje klatki piersiowej
 9. szkielet obręczy i kończyn – umieć podać nazwy poszczególnych kości
 10. rodzaje połączeń kości – umieć podać konkretne przykłady
 11. budowa stawu i rodzaje stawu – podać przykłady
 12. kostnienie szkieletu – kiedy się zaczyna i dlaczego
 13. budowa kości – zewnętrzna, wewnętrzna
 14. funkcje szpiku kostnego
 15. wyjaśnić różnicę między istotą gąbczastą i istotą zbitą
 16. wyjaśnić czym jest okostna, jaka jest jej funkcja
 17. znajomość grup mięśni, umieć je wskazać,  nazwać najważniejsze mięśnie, podać ich funkcję
 18. charakterystyka mięśni gładkich, poprzeczne prążkowanych szkieletowych i serca (strona 22 w podręczniku – skupić się na wierszach: 1,2,5,6,7,)
 19. budowa mięśnia
 20. wyjaśnić na czym polega antagonistyczna praca mięśni – podać przykład
 21. warunki pracy mięśni – czego potrzeba  mięśniom do prawidłowego funkcjonowania, kiedy ma miejsce fermentacja, kiedy powstaje kwas mlekowy i dlaczego
 22. pozytywny i negatywny wpływ środków dopingujących, środków anabolicznych na zdrowie człowieka

proszę nie zostawiać nauki do sprawdzianu na wieczór przed klasówką

powodzenia!

 

 

 

 

Zagadnienia do sprawdzianu z Azji – klasa 8

 1. Położenie geograficzne Azji
 2. Położenie klimatyczne Azji – co z tego wynika
 3. Monsun letni i zimowy
 4. Przebieg Pacyficznego Pierścienia Ognia
 5. Skutki położenia na granicy płyt litosfery np. tsunami, trzęsienia ziemi itp.
 6. Znajomośc płyt litosfery: Płyta: Euroazjatycka, Północnoamerykańska, Południowoamerykańska, Afrykańska, Indoaustraliska, Filipińska, Pacyficzna, Nazca, Kokosowa, Karaibska, Arabska, Irańska (podręcznik s. 16)
 7. Japonia,  Chiny, Indie, Bliski Wschód – położenie geograficzne, budowa rzeźby terenu, – co z tego wynika, gospodarka – na czym się głownie opiera, jakie są jej cechy, co pozwala się jej rozwija a co ją hamuje,  kultura
 8. polityka jednego dziecka w CHinach – powody, skutki
 9. podział kastowy w Indiach – co z tego wynika
 10. podłoża konfliktów na bliskim wschodzie, znajomość przynajmniej jednego konfliktu – strony konfliktu, przyczyna, skutki

 

powodzenia!