zadanie domowe „projekt wycieczki”

Wyznaczone grupy 3 osobowe – wyznaczony lider czuwa nad pracą

15 atrakcji turystycznych z przydzielonego regionu – po 5 na każdą osobę

Wasze zadanie polega na przygotowaniu oferty wycieczki zawierającej 15 atrakcji turystycznych przydzielonego regionu.

Forma pracy – dowolna, natomiast najlepsza byłaby prezentacja w power poincie lub plakat/książeczka

Elementy, które MUSZĄ się znaleźć

a) zdjęcia wybranych atrakcji turystycznych (przyrodniczych i pozaprzyrodniczych)

b) krótki opis danego obiektu – liczy się wartość merytoryczna a nie liczba zdań

c) mapa, na której zostaną zlokalizowane obiekty, które wybierzecie

Ocenie podlega:

a) zgodność pracy z tematem

b) wartość merytoryczna

c) estetyka i wkład pracy

termin oddania upływa 10 maja.

w razie pytań proszę o kontakt mailowy:  agnieszka.tokarska.geografia@gmail.com

lub zadać pytanie za tydzień na lekcji.

 

Reklamy

nie wiem dlaczego poprzedni wpis „zniknął”… jeszcze raz zagadnienia do sprawdzianu

 1. funkcje przemysłu
 2. czynniki lokalizacji przemysłu – przyrodnicze, pozaprzyrodnicze
 3. produkcja energii elektrycznej w Polsce – ekologiczne źródła energii
 4. okręgi przemysłowe w Polsce – lokalizacja, główna branża
 5. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) – co to takiego, wady i zalety
 6. przemysł hi-tech – czynniki jego lokalizacji, czym się zajmuje
 7. rola usług w gospodarce
 8. podział usług
 9. transport i łączność – różnice
 10. wady i zalety transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 11. główne autostrady w Polsce

Zagadnienia z geografii sp37

Przepraszam, że dopiero teraz…

 1. gospodarka narodowa
 • sektory gospodarki – czym się zajmują
 • czym jest PKB, co oznacza wysokie/niskie PKB
 • który sektor gospodarki dominuje w państwach europejskich za przykładzie Francji, Polski, Wielkiej Brytanii
 • co to jest globalizacja, czym się przejawia

2. funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju;  czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa

 • funkcje rolnictwa: gospodarcza, społeczna, przestrzenna – czym się zajmuje
 • czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa i ich znaczenie
 • obszary w Polsce o najdogdniejszych warunkach do rolnictwa (krainy geograficzne, jaki czynnik np. Wyżyna Lubelska – występowanie żyznych gleb

4. uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

 • przykłady roślin uprawianych w Polsce, umiejętnośc rozpoznania ich na obrazku
 • wymagania glebowo – klimatyczne roślin uprawianych w Polsce (skupić się głównie na pszenicy, życie, buraku cukrowym, ziemiaku)
 • okres wegetacyjny – co to jest
 • produkcja zwierzęca – główne gatunki zwierząt hodowanych w Polsce oraz po co się je hoduje i gdzie (krainy geograficzne) oraz dlaczego tam

5. Gospodarka morska

 • największe porty w Polsce – umieć zaznaczyć na mapie
 • zalety, wady położenia nad morzem
 • przemysł stocznoiwy, wydobywczy
 • rozawój transportu, handlu, turystyki morskiej
 • uczelnie kształcące kadry morskie

 

Przyroda kl. 4

Zagadnienia na sprawdzian:

hierarchiczna budowa organizmu: komórka-tkanka-narząd-układ narządów-organizm

elementy budujące układ ruchu

funkcje układu ruchu

budowa układu pokarmowego – umieć wskazać poszczególne elementy

budowa układu oddechowego

funkcje układu krwionośnego

budowa układu nerwowego

budowa żeńskiego  i męskiego układu rozrodczego – funkcje poszczególnych elementów

zmiany zachodzące u dziewczynek/chłopców podczas dojrzewania

narządy zmysłów

 

Bardzo proszę, aby uczniowie jeszcze raz przejrzeli zadania, które otrzymali w piątek na kartkach. Zadania będą bardzo podobne.

sp37. zagadnienia do spr. ludność i urbanizacja Polski

 1. znajomość województw i ich stolic – KONIECZNIE
 2. umiejętność odczytywania danych z piramidy płci i wieu (umieć odczytać nadwyżkę, wyż demograficzny, niż demograficzny – umieć wyjaśnić, dlaczego występują)
 3. Zadania obliczeniowe (przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, saldo migracji, przyrost rzeczywisty)
 4. zakres lat dla wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego
 5. czynniki przyrodnicze/pozaprzyrodnicze wpływające na rozwój miast
 6. gęstość zaludnienia – w których województwach jest ona największa/najmniejsza, średnia gęstość zaludnienia w Polsce
 7. mniejszość narodowe i etniczne w Polsce – przykłady, rozmieszczenie
 8. struktura zatrudnienia/wykształcenia w Polsce
 9. wskaźnik urbanizacji
 10. funkcje miast (np. hadlowa , naukowa, zdrowotna – uzdrowiska, religijna, administracyjna, przemysłowa, transportowa, turystyczna)
 11. religie dominujące w Europie – jakie religie w jakich państwach
 12. migracje – skąd dokąd, kiedy miały miejsce największe ruchy migracyjne i dlaczego
 13. sektory gospodarki – jak wygląda procentowy udział przemysłu, usług i rolnictwa w Polsce i innych krajach Europy
 14. praca i bezrobocie – ilu Polaków ma wykształcenie wyższe, średnie, podstawowe – porównianie z innymi krajami europejskimi