Odpowiedzi do zadań z określania współrzędnych klasa VC

GRUPA C

A (51°N, 0°)

B (15°S, 48°W)

C (38°N, 140°E)

D (19°S, 83°E)

E (30°10’S, 55°45’E

F (10°N, 30°E)

 

GRUPA B

A(38°N, 140°E)

B (15°S, 48°W)

C (30°N, 80°E)

D (30°10’S, 55°50’E)

E (10°N, 30°E)

F (42°30’S, 13°30’W)

 

GRUPA A

A (51°N, 0°)

B (5°S, 10°E)

C (55°S, 45°W)

D (3°30’N, 8°30’W)

E (19°S, 83°E)

F (30°10’S, 55°45’E)

 

 

Reklamy

Wymagania do sprawdzianu z geografii – klasa VII

 • Położenie Polski na mapie świata
 • Sąsiedzi Polski + stolice
 • Trójstopniowy podział administracyjny Polski – województwo, powiat, gmina
 • Skrajne punkty Polski (położenie matematyczne)
 • Ważniejsze wydarzenia dla Polski w poszczególnych erach (orogenezy, powstawanie złóż np. węgla kamiennego, soli itp)
 • Struktury geologiczne Polski
 • Formy polodowcowe w Polsce (podział na formy stworzone przez lądolód i wody fluwioglacjalne oraz ze względu na procesy powstania np. SANDR – działalność wód fluwioglacjalnych, proces – Akumulacja.)
 • Rozmieszczenie złóż w Polsce
 • Surowce mineralne – podział na surowce: energetyczne, metaliczne itp.

 

POWODZENIA!

 

 

Odpowiedzi do zadań z określania współrzędnych geograficznych klasa V

Zadanie 5.

F, P, P, P

Zadanie 12.

Po lewej stronie (z góry na dół):
1. 50°S, 65°E
2. 60°S, 20°E
3. 65°S, 135°W
4. 85°N, 95°E
5. 10°N, 170°E

Po prawej stronie (z góry na dół):
1. 50°S, 70°E
2. 55°N, 15°E
3. 35°N, 85°W
4. 15°N, 15°W
5. 65°N, 175°E

Odczytaj i zapisz współrzędne geograficzne punktów zaznaczonych na poniższych schematach

A 50°N, 30°W
B 65°N, 15°W
C 50°20′ S, 20°40′ E
D 50°50′ S, 20°30′ E
E 5°N, 155°E
F 20°S 165°E
G 35°N 10°W
H 30°N 0°

 

Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów z dokładnością do 1°

 1. 50°S , 60°W
 2. 12°S, 0°
 3. 0° , 25° W
 4. 30° N ,5° W
 5. 50° S , 20° E
 6.  27° N , 55° E

 

 

 

wymagania do sprawdzianu z biologii klasa V

 • cechy wspolne organizmów – wymienić, krótko scharakteryzować, znaczenie dla organizmu czynności życiowych
 • hierarchiczna budowa organizmu zwierząt i roślin
 • dziedziny biologii – nazwy, co jest przedmiotem badań
 • różnica między obserwacją a doświadczeniem
 • etapy przeprowadzenia doświadczenia (metoda naukowa)
 • różnica między próbą kontolną i próbą badawczą
 • budowa mikroskopu
 • obliczanie powiększenia mikroskopu
 • etapy wykonywania preparatu mikroskopowego

POWODZENIA!

Wymagania do sprawdzianu z biologii klasa 7 (dział 1)

 • wspólne cechy organizmów żywych
 • dziedziny biologii – nazwy, czym się zajmują
 • różnice między obserwacją a doświadczeniem
 • etapy przeprowadzenia doświadczenia
 • różnice między próbą kontrolną i próbą badawczą
 • organella budujące komórki: zwierzęcą, roślinną, grzyba, bakterii – umieć wskazać na obrazku, znać funkcje poszczególnych organelli
 • hierarchiczna budowa organizmu: komórka, tkanka..itd – umieć podać po min. 3 przykłady z każdego poziomu
 • rodzaje tkanek zwierzęcych – umieć rozpoznać na obrazku, podać miejsce ich występowania, cechy charakterystyczne (szczególnie w tkance mięśniowej) w przypadku neuronu – umieć nazwać elementy go budujące,

 

POWODZENIA!

 

Punkty do opracowania pracy o „Małej Ojczyźnie” kl. VIII

 1. Z jakich elementów składa się środowisko geograficzne mojej małej ojczyzny? (można opisać słowami, można wykonać rysunek, zawierający charakterystyczne elementy oraz ten, który robi na Was największe wrażenie i jest powodem, dla którego lubicie to miejsce)
 2. Co decyduje o tym, że jest to wartościowe miejsce? (np. szata roślinna, ukształtowanie terenu, zabytki architektoniczne itp)
 3. Które składniki ze środowiska geograficznego mojej małej ojczyzny zasługują na szczególną ochronę i dlaczego? (subiektywnie – jeśli praca jest grupowa – proszę napisać, że np. dla ucznia A. na szczególną ochronę zasługują łąki, ponieważ…, a dla ucznia B. najważniejsze są ruiny zamku, ponieważ…. )
 4. Co sądzisz o warunkach do życia w tym miejscu? (również subiektywnie – wymaganie j.w)
 5. Jakie (i czy w ogóle) są jakieś formy współpracy regionalnej – jeśli tak, to jakie, z kim i czym się zajmują.
 6. Oczywiście nie obejdzie się bez mapy – proszę przygotować mapę, na której znajdzie się obszar Waszej małej ojczyzny – proszę także opisać jej położenie pod względem administracyjnym (województwo, powiat, gmina)
 7. Proszę poszukać informacji o historii tego miejsca i krótko ją przedstawić.
 8. Proszę przedstawić najciekawsze miejsca
 9. Proszę stworzyć wycieczkę po obszarze Waszej małej ojczyzny – proszę zawrzeć najciekawsze obiekty, warte obejrzenia.

 

Forma pracy dowolna:

 • książeczka
 • prezentacja power point
 • filmik

Czas oddania: 31 października.